Algemene Voorwaarden

Voorwaarden

Door toe te treden tot de leeromgeving, gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden, alle toepasselijke regelgevingen en naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u niet toegestaan deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal in de cursussen wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaandelijk en schriftelijk werden overeengekomen.

Licentie gebruik

A. Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van alle downloadbare materialen op de website van de cursus te downloaden voor persoonlijke, niet-commerciële, tijdelijke weergave. De downloadbare materialen evenals het bekijken van de video's valt onder de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie is het niet toegestaan om:

  1. de materialen te wijzigen of kopiëren;
  2. de materialen te gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. software op de website van de cursus te ontleden of herontwikkelen;
  4. alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen uit de materialen te verwijderen; of
  5. het materiaal over te dragen naar een andere persoon of het materiaal op een andere server te kopiëren.

B. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door de dienstverlener worden beëindigd. Bij beëindiging van het gebruik van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

Vrijwaring

De materialen op de website van de cursus worden geleverd 'zoals ze zijn'. De cursus geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af en ontkent deze, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectueel eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft de cursus geen garanties of doet geen uitspraken met betrekking tot de juistheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijk materiaal of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

De adviezen gegeven in een onlinecursus, coaching traject (kortom tijdens het leveren van een dienst) vervangt geen medisch advies. De cliënt is zelf aansprakelijk voor het al dan niet implementeren van de adviezen. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de cliënt.

Beperkingen

In geen geval is de cursus aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen op de website van de cursus te gebruiken, zelfs als de cursus of een gemachtigde van de cursus mondeling of schriftelijk op de hoogte gesteld is van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Revisies en fouten

Het materiaal dat op de website van de cursus verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. De cursus garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. De eigenaar kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. De school doet echter geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

Duur en beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Praktijk An Jansen en de cliënt is van bepaalde duur behoudens indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. De cliënt heeft gedurende 1 jaar recht op toegang tot alle aangekochte online cursussen.

Herroepingsrecht

  1. In overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de Cliënt, die kwalificeert als consument, die producten of diensten op afstand bij Praktijk An Jansen bestelt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf, wat producten betreft, de dag van de levering van de producten of melding dat deze beschikbaar zijn op het overeengekomen afhaalpunt, om ons ervan in kennis te stellen dat hij van de aankoop wenst af te zien, zonder enige schadevergoeding en zonder motief te moeten opgeven.
  2. Bij aankoop van diensten of een onlinecursus, webinar of workshop , waarbij zij/hij onmiddellijk toegang krijgt tot de aangekochte dienst/materiaal of waarbij de dienst/materiaal zal worden geleverd binnen de termijn van het herroepingsrecht, doet zij/hij, in overeenstemming met artikel VI. 51 §4 2° WER, uitdrukkelijk afstand van dit herroepingsrecht omdat zij/hij wenst dat de uitvoering plaatsvindt voor het einde van het herroepingsrecht en de dienst volledig werd geleverd.

Overmacht

In het geval dat een Partij getroffen werd door een overmacht situatie, zal de getroffen partij de andere partij zo snel mogelijk en uiterlijk 2 werkdagen na kennisname inlichten over de overmachtssituatie en het bewijs hiervoor leveren. De partij die zich beroept op overmacht kan niet contractueel of buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden voor niet-nakoming van zijn verbintenissen voor de duur van de overmacht.

Links

De cursus heeft niet alle sites beoordeeld die aan haar website zijn gekoppeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door de cursus van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

Praktijk An Jansen kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website/diensten/cursussen van Praktijk An Jansen wordt beheerst door de wetten van het rechtsgebied van de website-eigenaar, ongeacht de conflicterende wettelijke bepalingen.